תקנון האתר

תקנון (תנאי שימוש ומדיניות פרטיות) לאתר digitaLawyer

עודכן לאחרונה: נובמבר 2022

א. מבוא

 1. ברוכים הבאים לאתר אינטרנט זה המתנהל בכתובת WWW.DIGITALAWYER.CO.IL (להלן: "האתר") או בכל כתובת אחרת כפי שתהיה מעת לעת המופעל ומנוהל על ידי משרד עו"ד צחי כהן (להלן: "הנהלת האתר" ו/או "משרד עו"ד" ו/או "משרד" ו/או "עורך הדין").
 2. האתר מספק אינפורמציה בדבר השירותים אותם מספק משרד עו"ד או עורכי דין צד שלישי העובדים בשיתוף פעולה עם המשרד. השימוש באתר כפוף לתנאי השימוש  (להלן: "התקנון" ו/או "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות (להלן: "מדיניות הפרטיות") הקבועים באתר הזה. כל ביצוע של שירות ייעשה על פי הוראות הדין ובהתאם לתקנון הנוגעים לביצוע של כל שירות המוצע דרך האתר, כמפורט להלן.
 3. בעצם השימוש באתר, הגולש באתר (להלן: "המשתמש" ו/או "המשתמש באתר" ו/או "המשתמשים" או "משתמשי האתר") מאשר שקרא והבין את התקנון והוא מסכים לכל תנאיו, שכן התקנון מהווה את הבסיס המשפטי בין האתר ו/או משרד עו"ד לבין המשתמש. אם המשתמש אינו מקבל את התקנון, כולו או חלקו, אין לעשות שימוש באתר בכל צורה שהיא. 
 4. האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 5. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
 6. תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב).
 7. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לחסום שימוש של משתמש המפר הוראות תקנון זה.

‏ב. השימוש באתר

 1. מי שרשאי וכשיר להשתמש באתר ו/או לבצע רכישות באתר, חייב להיות בן 18 שנים לפחות, כשיר משפטית על פי דין ושלא מונה לו אפוטרופוס. 
 2. המשתמש באתר מצהיר כי הוא עונה על כל ההגדרות המנויות לעיל. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ולא תהיה מחוייבת כלפי אף אדם או גוף אשר אינו עונה על אחת או יותר מההגדרות לעיל.
 3. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18), המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופסיו הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
 4. השימוש המותר באתר ו/או בתכניו הוא פרטי בלבד, וכל שימוש מסחרי באתר ו/או בתכניו הינו אסור.
 5. השימוש באתר ייעשה רק למטרות חוקיות ובהתאם ובכפוף לכל דין. הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות, והמשתמש באתר משחרר בזה את הנהלת האתר מכל אחריות באשר לשימוש שאינו עולה בקנה אחד עם דרישה זו.
 6. הנהלת האתר רשאית למנוע ו/או לחסום ו/או להגביל מהמשתמש גישה לאתר או לחלק ממנו, אם הפר את תנאי השימוש (כולם או חלקם) ו/או אם מסר במתכוון פרטים שגויים בעת השימוש באתר ו/או אם ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע באתר או בצדדים שלישיים כלשהם. אין באמור כדי לגרוע מזכויות הנהלת האתר ו/או משרד העו"ד לנקוט נגד המשתמש צעדים משפטיים במקרים האמורים לעיל.
 7. מובהר כי המשרד אינו מספק שירותים משפטיים דרך האתר. האתר מספק, בין היתר, אמצעי תקשורת בין לקוחות ולקוחות פוטנציאלים עם המשרד. ביצוע השירותים ייעשה על פי הוראות הדין ובהתאם לתנאי השימוש. 
 8. המשתמש אינו רשאי להמחות את זכויותיו וחובותיו על פי הסכם זה לאחר ו/או לסחור בהם בכל דרך. הנהלת האתר רשאית להמחות הסכם זה לאחר ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל כך.

ג. המידע של המשתמש באתר

 1. המשתמש עשוי להידרש למסור באתר פרטים מזהים אודותיו, המהווים ו/או עשויים להוות מידע אישי כדוגמת שם מלא, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו'.
 2. המשתמש מודע לכך כי חלק מהפרטים הינם חובה לצורך יצירת קשר עם המשתמש וללא מסירתם, לא יוכל המשתמש להשלים את הרישום או הרכישה באתר.
 3. על כל מידע שימסור המשתמש להנהלת האתר ופרט על מידע אישי, תחול מדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון.
 4. בעת הכניסה והשימוש באתר, המשתמש מצהיר כי קרא את התנאים המפורטים בתנאי השימוש, ומסכים לאיסוף מידע אישי ומידע שאינו אישי לפי מדיניות הפרטיות.
 5. הנהלת האתר עושה כל שביכולתה כדי לשמור את המידע של משתמשי האתר באופן מאובטח וסודי. עם זאת המשתמש באתר מצהיר על כך שהוא מודע לכך שהאתר ומאגרי המידע שלו אינם חסינים מפני התקפות סייבר ו/או גניבת ו/או דליפת מידע ו/או כוח עליון, והמשתמש משחרר בזה אתר הנהלת האתר מכל אחריות בגין אירועים כאמור ומוותר על כל טענה כנגד הנהלת האתר באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בגינם באופן ישיר או עקיף.
 6. המשתמש מסכים לכך שהמידע שלו יישמש לצרכים שיווקיים של האתר, לרבות שליחת אימיילים פרסומיים, הצעות, מערכת דיוור, פרסום של גורמים שלישיים וכיו"ב.
 7. האתר לא יעביר פרטים מזהים של המשתמש, אלא על פי אישור המשתמש באתר או לפי קביעת האתר או כפי הנדרש על פי חוק.
 8. בהרשמת המשתמש לאתר, המשתמש מצהיר כי הפרטים שמילא הם פרטיו האישיים והם פרטים מלאים ומדייקים. חל איסור מוחלט על התחזות ו/או הרשמה בשם אדם אחר.

ד. רכישת שירותים באתר ומדיניות ביטולים

 1. הנהלת האתר תפעל בהגינות ובהתחשבות ככל הניתן כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לביטולים וחיובים בעבור השירות, בהתאם לנסיבות המקרה ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לכללים הבאים.
 2. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק שירות ו/או שלא לקבל הזמנת שירות על פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר רשאית לבטל מיוזמתה הזמנה או בקשה לשירות, בין היתר אך לא רק, במקרה שפרטי החיוב שמסר המשתמש אינם תקינים או באם השירות אשר הוזמן אינו מתאפשר בנסיבות העניין, כל זאת ע"י מסירת הודעה למשתמש האתר. הנהלת האתר תבצע החזר כספי יחסי או מלא בהתאם להיקף השירות שבוצע, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ולפי נסיבות העניין.
 3. משתמש האתר רשאי לבקש ביטול של שירות, והנהלת האתר רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לבחון את הבקשה, ולהחליט בהתאם לנסיבות העניין ובלבד שהבקשה נעשתה בסמוך להזמנת השירות באתר. הנהלת האתר רשאית לדחות את הבקשה בהתאם לנסיבות העניין, בין היתר אך לא רק, כאשר חלק מהשירות כבר ניתן. 
 4. במידה והשינוי או הביטול המתבקש יתקבלו על ידי הנהלת האתר, לאחר ביצוע השירות כולו או חלקו, השינוי או הביטול יתאפשרו בהחזר כספי מלא או חלקי או אף ללא החזר כספי בהתאם לחלק היחסי של השירות שבוצע, והכל עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 5. יודגש כי אם בוצע חלק יחסי או חלק נכבד או כל השירות ע"י עורך הדין, הנהלת האתר רשאית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לנסיבות העניין להחליט כי אין מקום להחזר כספי.
 6. משתמש באתר שרכש שירות דרך האתר, מצהיר כי הוא מודע לכך שמרגע ועורך הדין החל לעבוד על שירות שהזמין באתר, ייתכן ולא יקבל החזר כספי או לחילופין יחויב באופן יחסי על השירות שבוצע, על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר.
 7. יודגש כי התשלום של המשתמש באתר עבור השירות של עורך הדין אינו תלוי בתוצאות ההליך. כך בין היתר, אך לא רק, אם תוצאות ההליך אינן לשביעות רצונו של משתמש האתר, הוא אינו זכאי להחזר כספי.
 8. התשלום עבור השירותים הניתנים באתר נקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת האתר כפי שמפורסם באתר מעת לעת. הנהלת  האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תעריפי חיוב בכל מועד שתבחר ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כן כמו, הנהלת האתר רשאית לקבוע תעריף שונה לחיוב בעבור שירות שניתן באתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, גם לאחר שבוצעה הזמנה ע"י המשתמש ולאחר שהחליטה כי נסיבות המקרה מצדיקות זאת. 
 10. בקשה לביטול עסקה תועבר לאתר באחד מאמצעי ההתקשרות המופיעים בתחתית התקנון.
 11. ביטול יתאפשר בטווח זמן של עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה ולפני תחילת השירות, ובאם בוצע שירות חלקי- בניכוי ההחזר היחסי עבור הימים בהם ניתן שירות לרוכש, או כאמור ללא החזר במידה בהתאם לשיקול דעת האתר.
 12. צוות האתר רשאי לגבות ממבטל העסקה דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר השירות או 100 ש"ח, לפי הנמוך מביניהם.
 13. ההחזר הכספי יעשה באמצעי התשלום שבו ביצע הלקוח את ההזמנה.
 14. החזרה, שינוי או ביטול יאושרו לאחר שהלקוח יקבל הודעה בכתב מהאתר המאשרת זאת.
 15. האמור בתקנון כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981.

ה. היעדר אחריות וייעוץ

 1. המשתמש מצהיר ומתחייב כי כל שימוש באתר נעשה מרצונו החופשי של המשתמש.
 2. מובהר ומוסכם על ידי המשתמש ועל ידי מי מטעמו כי לא מתקיימים יחסי עו"ד-לקוח בשימוש שלו באתר, במסירת מידע אישי ו/או מידע שאינו אישי, במילוי הטפסים המופיעים בו או בשיחת טלפון עם נציגיו. הדרך היחידה להפיכת המשתמש ללקוח היא לאחר הסכמתו לתנאי השימוש, השלמת הליך התשלום ואישור הנהלת האתר ו/או המשרד בדבר תחילת ביצוע השירות המשפטי.
 3. האתר מספק מידע בלבד, מידע שהינו כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. אין באף אחד מתכני האתר משום מתן ייעוץ או ייעוץ משפטי כזה או אחר, ובוודאי אינו מהווה תחליף לייעוץ מכל סוג שהוא ובפרט אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. כל המסתמך על הכתוב באתר ו/או על כל תוכן המופק ממנו עושה זאת על אחריותו המלאה.
 4. הנהלת האתר לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש ו/או השימוש השגוי באתר ו/או במוצר ו/או שירות ו/או הסתמכות על מידע ו/או תוכן המוצג ו/או המופק באמצעות האתר, לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על המשתמש חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש באתר ו/או במוצר ו/או שירות, ובכל מקרה לא תהא חייבת הנהלת האתר בסכום העולה על הסכום ששולם, אם שולם, ע"י המשתמש להנהלת האתר ב-12 החודשים שקדמו ליום שבו נודע להנהלת האתר לראשונה על העלאת הטענה כלפיה.
 5. האתר לא יהא אחראי לנזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למשתמש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר או בקישורים לאתרים אחרים או כל מקור מידע פנימי או חיצוני אחר או שימוש במידע על שירותים אשר מוצגים על ידו.
 6. האתר לא יהא אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו למשתמשים או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של המשתמש באתר.
 7. האתר בשום מקרה לא יהא אחראי לנזק שיגרם למשתמש באמצעות יצירת קשר עם שותפיו של האתר.
 8. לא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם או התאמתם לצרכיו.
 9. האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.
 10. הכתוב והמוצג באתר אינו מתיימר למצות את מכלול המקרים והנסיבות. בכתיבת תוכן האתר הונחו הנחות רבות אשר נכונות לקבוצת מקרים כלליים בלבד.  בכל מקום שבו נדרש מענה פרטני בהתאם לנסיבותיו הספציפיות של המקרה ו/או בכל מקום שבו המשתמש מעוניין ליהנות מאחריות מקצועית, עליו להיעזר בשירותיו של עורך דין שאינן ניתנות במסגרת השימוש באתר.

ו. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

 1. הנהלת האתר עושה מאמצים על מנת שהאתר יפעל ללא תקלות ו/או באגים, אך אין אינה מתחייבת שתקלות אלו לא יקרו ושהאתר יהיה זמין בכל עת, ועל כן לא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות או בשל הורדת האתר. המשתמש באתר משחרר בזה את הנהלת האתר ומוותר בזה על כל טענה באשר לאירועים כאמור ו/או באשר לכל נזק העלול להיגרם בעקבותיהם באופן ישיר או עקיף. הנהלת האתר שואפת לספק למשתמשי האתר את המידע המוצג באתר ללא הפרעות, אך יתכנו הפרעות בזמינות האתר בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג' או אחרים.
 2. האתר יוכל לשנות מעת לעת את היקפם, מחירם וזמינותם של השירותים באתר. כמו כן, האתר רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. יובהר כי האתר רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.
 3. שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה למשתמשים באתר כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 4. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן שירותיו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי, או שלא ליתן מתן שירותים בהתאם לאילוצי עבודת המשרד. עם הפסקת מתן שירות או שירותים האתר יחזיק את החומר הכלול בשירות שהופסק למשך זמן שיקבע בשיקול דעתו הבלעדי ולאחר מכן יהיה רשאי למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה על כך. מדיניות הביטולים והחזר כספי יתבצע בהתאם לפרק ד' בתקנון זה.

ז. קניין  רוחני

 1. מלוא זכויות הקניין הרוחני מכל סוג שהוא באתר, על כל חומריו והתכנים שבו (לרבות העיצוב ותצוגת האתר), הינן של המשרד והנהלת האתר (ו/או של צדדי ג' אשר העניקו לאתר הרשאה להשתמש בהם במסגרתו), והנהלת האתר ו/או המשרד הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בזכויות יוצרים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר, בעיצוב האתר, ובמידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו.
 2. הנהלת האתר מקנה למשתמש את הזכות לעשות שימוש באתר, בתנאי שתפעל בהתאם לתנאי השימוש ולכל ההודעות בדבר זכויות קניין רוחני הכלולות בחומרים.
 3. מבלי לגרוע מהאמור, החומרים מוגנים ו/או עשויים להיות מוגנים תחת זכויות יוצרים, סימני מסחר, פטנטים או זכויות קניין רוחני אחרות. בהתאם, כל שימוש של המשתמש בהם יעשה אך ורק על פי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של הנהלת האתר או של אותם צדדים שלישיים בעלי הזכויות בהם. כל שימוש בלתי מורשה בכל חומר שבאתר עלול להוות עבירה על חוקי זכויות יוצרים, חוקי סימני מסחר וחוקים אחרים, ויגרום לכך שהרשאת השימוש שלו באתר תפוג באופן אוטומטי. במצב זה, תחול שליו החובה להשמיד מיד כל חומר שהורד או הודפס מהאתר.
 4. המשתמש אינו רשאי לשנות את האתר ו/או החומרים שבו בצורה כלשהי, ובכלל זה אינו רשאי להעתיק, לשכפל, להפיץ, להעביר, למכור, להרשות שימוש, להציג בפומבי, לבצע, לפרסם, לנסות לפענח או לבצע הנדסה לאחור, ליצור נגזרות, ליצור מוצר או תוצר או חומר כלשהו תוך שימוש בחומרים או להשתמש בחומרים בדרך אחרת לכל מטרה שאינה לשימוש אישי ופרטי (בכפוף לתנאי השימוש), לרבות למטרה ציבורית או מסחרית כלשהי.
 5. למעט הענקת זכות השימוש המוגבלת באתר ובחומרים בו כמפורט בתנאי שימוש אלה, הנהלת האתר ו/או משרד עו"ד אינם מעניקים למשתמש כל רישיון שימוש בקניין הרוחני של האתר ו/או של צדדי ג' שהחומרים שייכים או קשורים להם.

ח. סמכות שיפוט:

 1. על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.
 2. לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע או הקשור לתקנון זה.

ט. כללי

 1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לסגור את האתר ו/או להפסיק את פעילותו, לעדכן את מבנהו, תכניו, החומרים שבו וכן את תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ללא הודעה מראש. על המשתמש לבקר באתר מפעם לפעם על מנת לבדוק את תנאי השימוש שכן הם מחייבים מרגע עדכונם ואילך.
 2. לשם נוחות המשתמשים באתר ולשם כך בלבד, האתר עשוי להציע קישורים/הפניות לאתרי אינטרנט של צד שלישי. במקרה שימוש בקישורים/הפניות אלה, המשתמש יוצא מהאתר. הנהלת האתר אינה מתחייבת כי הפניות ו/או קישורים כאמור יובילו לאתרים פעילים, לא בדקה את כל אתרי צד שלישי אלה, אין לה שליטה עליהם ואין היא אחראית לאתרים אלה או לתוכנם. ההחלטה לגשת לאתר צד שלישי כלשהו המקושר לאתר היא באחריות המשתמש בלבד.
 3. אם ייקבע כי חלק כלשהו של התנאים אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה על פי דין, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי התנאים יישארו בתוקפם. 
 4. ויתר צד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו על פי התנאים במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויותיו.
 5. המשתמש ישפה את הנהלת האתר ו/או המשרד, עובדיה, מנהליה ו/או מי מטעמם, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו למי מהם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת הקנון ותנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות(.
 6. על האתר, ועל תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחולו חוקי מדינת ישראל והם יפורשו על פיהם.=

י. מדיניות פרטיות 

 1. בעת שימוש באתר, הנהלת האתר אוספת מידע אודות המשתמש ו/או אודות אופן השימוש של המשתמש באתר. חלק מהמידע שנאסף הוא מידע אישי, וחלק מהמידע הינו מידע שאינו אישי. מדיניות פרטיות זו חלה הן על מידע אישי והן על מידע שאינו אישי ומטרתה להסביר למשתמש את השימושים שהנהלת האתר עושה במידע מסוג זה, שכן הנהלת האתר מכבדת את פרטיות המשתמש, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ובכלל זה מסירת מידע כלשהוא באמצעות האתר, על המשתמש לוודא שקרא את תנאי מדיניות הפרטיות, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. בעצם השימוש באתר, המשתמש מאשר כי קרא, הבין וכי הוא מסכים ומקבל על עצמו את תנאי מדיניות פרטיות אלה (כפי שיתעדכנו מעת לעת) במלואם.
 2. בעצם מתן הסכמתו לשימוש באתר, המשתמש מצהיר, נותן הסכמתו מדעת, מתחייב ומאשר כדלקמן: 
 3. המידע האישי שמסר המשתמש באתר הינו שלו, והוא נכון ומדויק.
 4. בהתאם לסעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), ידוע למשתמש שלא מוטלת עליו חובה חוקית למסור להנהלת האתר (באמצעות האתר) מידע אישי ו/או כל מידע אחר. 
 5. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שהנהלת האתר ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות מסרונים, דואר אלקטרוני, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. כמו כן, הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש במידע שאינו אישי. 
 6. ידוע למשתמש והוא מסכים כי המידע שימסור ו/או ייאסף אודותיו באתר יועבד ו/או יעובד ו/או יישמר בענן צד שלישי, מחוץ לגבולות מדינת ישראל (באיחוד האירופי ו/או ארה"ב). 
 7. במסגרת השימוש באתר ישנה דרישה למסור בשדות המיועדים לכך מידע אישי ומידע שאינו אישי. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו כל חובה למסור את המידע כאמור ומסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו הבלעדית. הנהלת האתר רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לה על ידו וכן לבצע אימות של המידע האישי והמידע שאינו אישי במסגרת פגישה עם עו"ד מטעם הנהלת האתר.
 8. ידוע למשתמש כי לחברה מאגר מידע רשום בו ישמר מידע אישי ומידע שאינו אישי, אשר בין מטרותיו ניהול מאגר לקוחות, יצירת קשר עם המשתמש לשם עדכון בהליך משפטי ו/או מבצעים ו/או שירותים המוצעים על ידי הנהלת האתר ו/או על ידי צדדים שלישיים, וכן טיפוח ועידוד נאמנות המשתמשים באמצעות ניתוח הרגלי הקניה וקיום מבצעים ותמריצים, עריכת ניתוחים, סקרים ומחקרים.
 9. הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת מידע אישי של המשתמש לצדדים שלישיים, למעט במקרים כדלקמן: על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת; לצורך שימוש בשירותי סליקה; לצורך התקשרות עם רשויות הממשלה לרבות אך לא רק משרד המשפטים; לצורך שיתופי פעולה עם צדדים שלישיים לשם ביצוע השירותים המשפטיים מתבקשים על ידי המשתמש. 
 10. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, המשתמש רשאי, באמצעות פניה בכתב לחברה בדוא"ל  לבקש לעיין במידע הנוגע אליו אשר מוחזק במאגר המידע של הנהלת האתר, לבקש לתקנו, למחקו, להימחק מרשימת הדיוור ו/או כי פרטיך המצויים במאגר מידע המשמש לשירותי דיוור ישיר (אם וככל שקיים) לא יועברו לצדדים שלישיים. הנהלת האתר תפעל למילוי בקשתו בהתאם למוטל עליה לפי חוק הגנת הפרטיות, אך מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לצורך ניהול עסקיה ימשיך להישמר ע"י הנהלת האתר למשך הזמן הדרוש לה, עפ"י חוק. 
 11. הנהלת האתר עשויה לעשות שימוש ב- cookies זמניות או קבועות, וכן בתגי אינטרנט (להלן, ביחד: "עוגיות") לצורך התפעול השוטף והתקין של האתר, לצרכי אבטחת מידע, וכן לצורך איסוף מידע שאינו אישי. עוגיות הן קבצי טקסט שנוצרות לפי פקודת הדפדפן של המשתמש, ועצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו להתקנתן על מחשבו (ככל שאינן מותקנות כבר) וכן, לשימוש במידע שאינו אישי. למען הסר ספק, מובהר כי המידע הנאסף באמצעות העוגיות נוגע, בין היתר, לדפים בהם ביקר המשתמש, לאתרים שהובילו אותו לאתר, למשך הזמן שגלש באתר, לחלקים באתר בהם התעניין, וכן משמש לצורך סטטיסטיקה ודוחות על השימוש באתר על חלקיו השונים.
 12. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את הדפדפן, וחלקן יישמרו על גבי הכונן הקשיח במחשבו. אם הדפדפן של המשתמש מתיר זאת, באפשרותו לבחור לסרב לשימוש בעוגיות, אולם הדבר עלול לפגוע ביכולת השימוש באתר וביכולת הגישה או השימוש בחלק מתכונותיו. 
 13. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות, מעת לעת, לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות. הנהלת האתר מציעה למשתמש מעת לעת לשוב ולבדוק את מדיניות הפרטיות, שכן שינויים שיחולו (אם וככל שיחולו) ייכנסו לתוקף במועד פרסומם מבלי שהנהלת האתר תידרש למסור למשתמש הודעה בגין השינויים. 
 14. יצוין כי לא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע הנאסף בו.

הצהרת נגישות

1. מבוא:
אנו משקיעים רבות בהנגשת אתר האינטרנט שלנו ורואים חשיבות עליונה במתן שירות שיוויוני לכלל גולשינו, לרבות לאנשים בעלי מוגבלויות. על פי נתוני הלמ”ס, חיים בישראל למעלה מ 1,600,000 אנשים בעלי מוגבלויות בדרגות שונות. אנו רואים חשיבות עליונה בהנגשת אתר האינטרנט שלנו עבור אנשים עם מוגבלות. אתר נגיש משפר את הנוחות וקלות השימוש בו לאנשים עם מוגבלות.

האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים בכלל, ומשתמשים בעלי מוגבלויות בפרט. ככזה, אנו שמים חשיבות רבה במתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר.

אנו שואפים להבטיח כי השירותים הדיגיטליים יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלויות, ועל כן הושקעו משאבים רבים להקל את השימוש באתר עבור אנשים עם מוגבלויות, ככל האפשר, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות.

הנגשת אתרי אינטרנט מסייעת לאוכלוסיות הבאות:
– אנשים עם מוגבלויות ראייה, מבעלי עיוורון מוחלט, דרך לקויות ראייה ועיוורון צבעים וגוונים ועד למרכיבי משקפיים.
– אנשים עם מוגבלות פיזית, בעלי קשיים מוטוריים בידיים המקשים על תפעול העכבר.
– אנשים עם לקות שמיעה הזקוקים לכתוביות בזמן צפייה בסרט וידאו.
– אנשים עם קשיים נוספים כגון: קשיי קריאה, בעלי בעיות הבנה, לקויי למידה ועוד.
– אין ספק כי צריכת המידע מרשת האינטרנט הולכת וגוברת בקצב מדהים בכל רובד בחיינו. אתר אינטרנט נגיש יסייע בגלישה ובצריכת מידע ושירותים לאנשים עם מוגבלויות כמו גם לקהלי מטרה נוספים.

2.  ההנגשה: אתר האינטרנט עומד , ככל האפשר, בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע”ג 2013.

התאמות הנגישות בוצעו עפ”י המלצות התקן הישראלי (תו תקן ישראלי 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ותקן WCAG2.0 הבינלאומי.

האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.

3. כיצד עובדת ההנגשה באתר?
אנו משתמשים באתר זה ברכיב עזר (יישומון גרפי) להנגשת אתרים ומיועד לסייע בהנגשת אתר האינטרנט בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), תשע”ג-2013 ולתקן W3C’s Web Content Accessibility Guidelines 2.0, level AA.

הרכיב הנגשה עובד בדפדפנים הפופולריים: Chrome, Firefox, Explorer 10+, Safari, Opera.

4. הפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת האתר:
– ניווט בעזרת המקלדת – מתן אפשרות לניווט על ידי מקלדת.
– התאמה לקורא מסך – התאמר האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA, JAWS
– חסימת הבהובים והנפשה – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים.
– תצוגת מונוכרום (שחור/לבן) – התאמה לעיוורי צבעים.
– קונטרס/ניגודיות כהה – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע כהה.
– קונטרס/ניגודיות בהירה – שינוי ניגודיות צבעים על בסיס רקע בהיר.
– הגדלת או הקטנת גופן – למספר גדלים נוספים.
– גופן קריא – שינוי הפונט לקריא יותר.
– סמן גדול לבן או שחור.
 הגדלת או הקטנת מסך התצוגה.
– הדגשת קישורים באתר.
– טקסטים חלופיים לתמונות – הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות.
– ניווט ישירות לתוכן העמוד, לתפריט הראשי ולחיפוש, באמצעות שימוש במקלדת.
– הצהרת נגישות.
– שליחת משוב נגישות.

את כל הפעולות באתר ניתנות לביצוע באמצעות מקלדת באופן הבא:
למעבר בין קישורים:
לחיצה על מקש Tab מעבירה לקישור הבא ולחיצה על מקש Enter מפעילה את הקישור. לחיצה על Shift-Tab מעבירה לקישור הקודם.

להגדלה או הקטנת מסך:
לחיצה על מקש Ctrl ועל מקש + מגדילה את גודל תצוגת המסך, לחיצה על מקש Ctrl ועל מקש – מקטינה את גודל תצוגת המסך.

5. סייגים לנגישות:

האתר הינו אתר דינמי הכולל מערכות הזנת תוכן שונות. ייתכן מצב בו חלקים מסוימים בדפי תוכן דינמיים יכללו רכיבים שיישומון ההנגשה לא הצליח להנגיש בצורה מלאה ותידרש התערבות בקוד האתר.

אנו ממשיכים להשקיע מאמצים רבים בהנגשת האתר. יחד אם זאת, יתכן כי ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אם נתקלתם בבעיה או שיש לכם הערה או שאלה, נשמח אם תכתבו לנו בכדי שנתקן את הנדרש בהקדם האפשרי. כמו כן, ייתכן והאתר מציג תוכן גם מאתרים אחרים שטרם הונגשו ואיננו יכולים להיות אחראים לתוכן צד ג’, אך נשמח לקבל הערותיכם ולפנות לצדדים שלישיים ולהסב תשומת ליבם לנושא.

נכון ליום כתיבת הצהרה זו, קבצי PDF, קבצי Word, קבצי המדיה (סרטונים) שבאתר עדיין לא נגישים. כמו כן, טבלאות נתונים נגישות באופן חלקי לקוראי מסך, בשל בעיה בישום בתשתית הטכנולוגית של האתר.

6. פרטי קשר של החברה/ארגון/עסק:

פניות בנושא נגישות באתר האינטרנט שלנו, שאלות או הבהרות והצעות נוספות תוכלו להפנות אלינו באמצעות דף יצירת הקשר באתרנו או ניתן לפנות ל: office@digitalawyer.co.il לבקשת קבצים נגישים. או ל-צחי כהן בטלפון: 055-5631102.

7. הסדרי נגישות בחברה:

פירוט הסדרי הנגישות הפיזיים של המשרדים, חנויות, נכסים:
– חניות נכים – בחניון של מגדל נצבא.
– דרכי גישה – מעליות, כניסות, אזורי המתנה, דלפק כניסה או קבלה / שירות / מודיעין.
– שירותי נכים.
– מעליות – גישה לכיסאות גלגלים.
– דרכי התקשרות חלופיות לטלפון (מייל, פקס, SMS, צ`אט באתר האינטרנט).

8. ציון תאריך בו נכתבה הצהרת הנגישות:

הצהרת נגישות זו נכתבה ונכונה לתאריך: 28.04.2022

9. קישורים:
באפשרותך לצפות בהנחיות להנגשת אתרי אינטרנט 2.0:

בעברית:
http://www.w3c.org.il/guidelines/guidelines_WCAG_2.0.html

באנגלית:
http://www.w3.org/TR/2008/REC-WCAG20-20081211.

דילוג לתוכן